contact information

Contact person:Zheng Jiangbinn                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Tel:  029-88460323                  

E-mail:  zhengjb@nwpu.edu.cn           

Website:  http://rjwdz.nwpu.edu.cn/